Dnes je úterý 10.12.2019, svátek má Julie

Palackého náměstí – obnova centrálního veřejného prostoru

Palackého náměstí v roce 1895 / Foto: P. KrátkýV letošním roce se připravuje obnova Palackého náměstí, které v současné podobě již nevyhovuje jak z hlediska kapacitního, tak i estetického. Připomeňme si v krátkosti historii centrálního náměstí ve Slavkově u Brna a poukažme na současný stav.

Od dob založení hrazeného města řádem německých rytířů do barokní přestavby zámku byla ve Slavkově užívána dvě náměstí. Před západním průčelím chrámu svatého Jakuba a Panny Marie se nacházelo menší náměstí zvaný Horní rynk. Původní nivelita západní strany rynku byla přibližně v úrovni kasemat z Koláčkova náměstí a jeho dominantou býval sloup Svaté Trojice před tzv. starou farou, dnes dům č. p. 109. ve Fügnerově ulici. V první polovině 18. století byl Horní rynk zasypán návozem parteru barokního parku.

Palackého náměstí bylo druhým a plochou rozsáhlým tzv. Dolní rynkem. Na západě zasahoval k chrámu sv. Jakuba s městskou věží a v severozápadním cípu před městský hrad – citadelu – řádovou komendu Špitálních bratří od Německého domu Svaté Marie v Jerusalemě (později přestavěnou v 16. stol. na renesanční zámek).

Dolní rynk tvořil svou terénní dispozicí mezi městskou věží (stála poblíž dnešního památníku rudoarmějců) a radnicí přirozený amfiteatr na svahu s dobrým výhledem. Zde se konala shromáždění všech obyvatel při společenských, církevních i politických akcích. Před radničním domem s šatlavou a pranýřem se vykonávaly rozsudky i popravy za hojné účasti všech zvědavých místních i přespolních obyvatel.

Tato plocha byla v r. 1770 zúžena V. A. Kounicem-Rietbergem násypem parteru parku, pod kterým zmizel chrám sv. Jakuba (1757) i s věží (1770). Náměstí bylo následně náhradním způsobem rozšířeno demolicí severní hradby i s měšťanskými domy uzavírajícími rynk na severu směrem k novostavbě chrámu Vzkříšení Páně (r. 1789). Chrám je umístěn v ose astronomického symbolismu. Stále však bylo počítáno ještě s větším rozšířením centrálního prostoru rynku o další plochu mezi radnicí a farním chrámem odbořením měšťanských domů na severní straně ulice Husova (viz návrh W. F. Petruzciho k rozšíření prostoru pro velké náměstí).

V polovině 19. století zbořením obecního domu č. 3  a jeho nahrazením obecnou školou v r. 1862 (dnešním městským úřadem s poštou) padá definitivně tímto chybným rozhodnutím koncepce rozšířené čestné plochy před klasicistním průčelím farního chrámu. Uvedený stísněný prostor navozuje dojem pouhé ulice a ubírá chrámu na velkoleposti – v omezení významu ,,magnificenzo“.

Od toho času vznikla dnešní půdorysná stopa centrálního náměstí vymezená chrámem, zámkem, budovou Společenského domu, radnicí s úřadem a prostorem směrem k bývalé Hodinové bráně. Zde byly vítány významné osobnosti až po současnost a za doprovodu hudby využívající přirozenou akustiku místa se zde konala velká procesí o významných církevních svátcích, velké kulturní akce či průvody s projevy od radnice.

Místo svou rozsáhlou plochou sloužilo pro potřeby pravidelných trhů a stávalo se velkým ,,marketem“ s dostatečnou rezervou i pro koňské potahy. Náměstí bylo plně funkční a kapacitou vyhovující pro potřeby shromáždění všech obyvatel města po šest století v souladu s doporučeními obsaženými v nadčasové praktické příručce pro stavitelství a architekturu od Vitruvia (Deseti knih o architektuře).

Celá plocha náměstí byla vydlážděna lomovým kamenem, a tedy přistupná k shromáždění osob i umístění prodejních míst a pro parking i s benzínovou stanicí (1940).

Velký prostor byl plně funkční až do velké změny v polovině 50. let  20. stol., kdy byla část plochy zatravněna a doplněna zídkami. V té době se však věnovala veliká péče bohaté květinové výzdobě, která dodala náměstí na kráse. Později byl centrální prostor zanedbáván a přerostlá vzrostlá zeleň již narušovala průhledové osy.

V roce 1994 na základě požadavku města byla na náklady společnosti Stavitelství C + K s.r.o. projektantem Doc. Ing. Jiřím Damcem z útvaru zahradní a krajinářské architektury ZF VŠZ Brno vypracována Studie revitalizace Palackého náměstí. Byl navržen jednosměrný provoz přes náměstí od Bučovic. V rámci řešení úpravy náměstí byla v jižní části navržena výstavba Hodinové brány, nového objektu pošty a vybudování prostoru tzv. ,,Špalíčku“ s průchodem v hradbách a s provozem veřejného WC. V návrhu bylo počítáno s maximálním využitím původního dlažebního materiálu (žulových kostek). Předpokládaná cena díla bez staveb na jihu uváděna do 16 mil. Kč. Úprava náměstí byla však v čase pozměněna a její provedení bylo kryto přijatým úvěrem města.

Současný stav

Centrální prostor je velice stísněný a nemá dostatečnou kapacitu pro větší společenské akce. Opticky není vytvořena symetrie. Nejsou vytvořeny průhledové základní osy s ochranným pásmem. Zeleň v zídkami vymezeném prostoru je pro veřejnost nepřístupná. Při nouzovém vstupu během akcí naopak hrozí úraz při překonávání bariéry rozpadávajících se zídek.

Před Společenským domem zídky tvoří naprosto chaotickou bariéru v protiváze harmonie stylu barokního zámku naproti. Kvalitní klasicistní stavba Společenského domu je zavezena novodobým nesmyslných násypem ubírajícím její proporce. Zeleň je vzrostlá nahodile bez prostoru k rozšíření (např. smrk s lípou u ,,Bonapartu“).

Osvětlení před zámkem je provedeno trubkovými fabrickými kandelábry v ose jedinečného pohledu na barokní skvost. Špičkový snímek i z náměstí nelze provést bez potřebné retuše.

Před reprezentačním tympanonem farního chrámu v řeckém stylu jsou v ose přerostlé lípy, které i v příčné ose brání výhledu z čestného dvora zámku směrem k východu (z tzv. rozhledny – svého času hojně užívané).

V jednáních o obnově je uvažováno o vyspravení rozpadávajících se zídek, které by naopak měly být bez náhrady odtěženy bagrem a nahrazeny nízkými žulovými obrubníky deponovanými v majetku města. Travní plocha se zelení by mohla být zpřístupněna veřejnosti pěšinkami s lavičkami.

Náprava neutěšeného stavu Palackého náměstí by měla proběhnout až po uvážlivém a velmi promyšleném rozhodnutí.

Poznámka: Vitruvius – Deset knih o architektuře

Kniha znamenitých vzorů k urbanismu měst, k provedení staveb i veřejných dávajících vznešenost antice i klasicismu věnovaná Vitruviem Imperátoru Caesaru  Augustovi - prvnímu římskému císaři. Sám autor Vitruvius v době válečných zaměstnán jako inženýr a konstruktér bojových metacích strojů: balist, katapultů a škorpionů. V době míru rádce císaře a autor jedinečného vrcholného díla o klasické architektuře, na něhož navázal po 1500 letech Andrea Palladio a další. Ideálem architektury je naplňovat vztah k člověku dle určitých pravidel vycházejících z přirozených pravidel souvztažnosti mír a harmonie ve vztahu k člověku.

Dle Vitruvia centrální náměstí musí splňovat svou kapacitou funkci shromažďovací pro všechny obyvatele. Svou polohou i stavem okolních budov musí splňovat přísné podmínky akustiky, aby se netříštil zvuk, jehož síla má být přirozeně zesilována prostorem. Ulice musí být osovány do průhledů k dominantám, ale respektovat protivětrnou funkci.

Jaromír Seifert

W. F. Petruzci - 1. územní generel cca r. 1730 - výřez náměstí i s městskou věží (kolorovaný)195http://www.veslavkove.cz/
W. F. Petruzci - 1. územní generel cca r. 1730 - výřez náměstí i s městskou věží (kolorovaný)
 W. F. Petruzci – 2. územní generel před pol. 18. stol. (ztracen) – výřez náměstí s barokní úpravou121http://www.veslavkove.cz/
 W. F. Petruzci – 2. územní generel před pol. 18. stol. (ztracen) – výřez náměstí s barokní úpravou
Přibližně r. 1880 – čestné průčelí farního chrámu (foto z P. Ličmana - Pamětní tisk k chrámu / Foto: J. Kocian, archiv J. Seiferta195http://www.veslavkove.cz/
Přibližně r. 1880 – čestné průčelí farního chrámu (foto z P. Ličmana - Pamětní tisk k chrámu / Foto: J. Kocian, archiv J. Seiferta
Hodinová brána přirozeně uzavírala náměstí na jeho jižním konci / Foto: J. Kocian109http://www.veslavkove.cz/
Hodinová brána přirozeně uzavírala náměstí na jeho jižním konci / Foto: J. Kocian
Hodinová brána z pohledu od jihu / Foto: J. Kocian136http://www.veslavkove.cz/
Hodinová brána z pohledu od jihu / Foto: J. Kocian
Palackého náměstí v roce 1895 / Foto: P. Krátký195http://www.veslavkove.cz/
Palackého náměstí v roce 1895 / Foto: P. Krátký
Po roce 1900 se stav brány natolik zhoršil, že v roce 1903 musela být zbourána / Foto: J. Kocian121http://www.veslavkove.cz/
Po roce 1900 se stav brány natolik zhoršil, že v roce 1903 musela být zbourána / Foto: J. Kocian
Pohled na kostel Vzkříšení Páně začátkem 20. století. Dnes tomutu pohledu brání stará budova ZŠ Komenského / Foto: J. Kocian195http://www.veslavkove.cz/
Pohled na kostel Vzkříšení Páně začátkem 20. století. Dnes tomutu pohledu brání stará budova ZŠ Komenského / Foto: J. Kocian
Přibližně r. 1925 (kolorovaný) – čestný prostor před farním chrámem s čistou antikizující klasickou formou (z r. 1789 – architekt Johann Ferdinand  Hetzendorf von Hohenberg) / Foto: J. Kocian195http://www.veslavkove.cz/
Přibližně r. 1925 (kolorovaný) – čestný prostor před farním chrámem s čistou antikizující klasickou formou (z r. 1789 – architekt Johann Ferdinand  Hetzendorf von Hohenberg) / Foto: J. Kocian
Přibližně r. 1935 – dálkový pohled od jihu na celé náměstí (od brány) k farnímu chrámu / Foto: J. Kocian195http://www.veslavkove.cz/
Přibližně r. 1935 – dálkový pohled od jihu na celé náměstí (od brány) k farnímu chrámu / Foto: J. Kocian
Pohled ze střechy koníren z počátku třicátých let / Foto. J. Kocian195http://www.veslavkove.cz/
Pohled ze střechy koníren z počátku třicátých let / Foto. J. Kocian
Roh Palackého náměstí a Fügnerovy ulice před rokem 1907. Domy na fotografii byly zbořeny a na jejich místě vyrostla budova Záložny (dnes SC Bonaparte) / Foto: J. Kocian195http://www.veslavkove.cz/
Roh Palackého náměstí a Fügnerovy ulice před rokem 1907. Domy na fotografii byly zbořeny a na jejich místě vyrostla budova Záložny (dnes SC Bonaparte) / Foto: J. Kocian
Foto cca z r. 1910 – dálkový od hostince U Slunce k zámku s Šimáčkovým a novou Záložnou / Foto: J. Kocian195http://www.veslavkove.cz/
Foto cca z r. 1910 – dálkový od hostince U Slunce k zámku s Šimáčkovým a novou Záložnou / Foto: J. Kocian
Prostor před kostelem, 80. léta 19. století / Foto: J. Kocian195http://www.veslavkove.cz/
Prostor před kostelem, 80. léta 19. století / Foto: J. Kocian
Chrám Vzkříšení Páně / Foto: J. Kocian105http://www.veslavkove.cz/
Chrám Vzkříšení Páně / Foto: J. Kocian
Pohled z přístupové rampy k zámku na náměstí / Foto: J. Kocian195http://www.veslavkove.cz/
Pohled z přístupové rampy k zámku na náměstí / Foto: J. Kocian
Přibližně r. 1890 – jižní dominanta náměstí Hodinová brána / Foto: J. Kocian195http://www.veslavkove.cz/
Přibližně r. 1890 – jižní dominanta náměstí Hodinová brána / Foto: J. Kocian
Budova Záložny – stavitel A. Müller z Brna, projekt ing. V. Fischer. Budova byla postavena na místě dvou zbořených domů. Jedním z nich byl hostinec U koníčka. Přistavba vpravo s vysokými okny byla v 50. letech minulého století zbořena a k domu byl přistaven nový sál. Budova tím hodně ztratila ze své krásy195http://www.veslavkove.cz/
Budova Záložny – stavitel A. Müller z Brna, projekt ing. V. Fischer. Budova byla postavena na místě dvou zbořených domů. Jedním z nich byl hostinec U koníčka. Přistavba vpravo s vysokými okny byla v 50. letech minulého století zbořena a k domu byl přistaven nový sál. Budova tím hodně ztratila ze své krásy
Volný prostor pod konírnami zámku (20. leta 20. století) / Foto: J. Kocian195http://www.veslavkove.cz/
Volný prostor pod konírnami zámku (20. leta 20. století) / Foto: J. Kocian
Rok 1927 / Foto: J. Kocian195http://www.veslavkove.cz/
Rok 1927 / Foto: J. Kocian
Dvacátá léta 20. stol. – snímek ze střechy Záložny na úpravu jižní přístupové rampy k zámku / Foto: J. Kocian195http://www.veslavkove.cz/
Dvacátá léta 20. stol. – snímek ze střechy Záložny na úpravu jižní přístupové rampy k zámku / Foto: J. Kocian
Při významných akcích náměstí pojmulo tisíce lidí / Foto: J. Kocian195http://www.veslavkove.cz/
Při významných akcích náměstí pojmulo tisíce lidí / Foto: J. Kocian
Při návštěvě prezidenta republiky T. G. Masaryka v roce 1924 zaplnily náměstí tisíce lidí i z širokého okolí / Foto: J. Kocian195http://www.veslavkove.cz/
Při návštěvě prezidenta republiky T. G. Masaryka v roce 1924 zaplnily náměstí tisíce lidí i z širokého okolí / Foto: J. Kocian
Srpen 1955 - začátek výstavby předchozího uspořádání náměstí (kamenné zídky) / Foto: archiv195http://www.veslavkove.cz/
Srpen 1955 - začátek výstavby předchozího uspořádání náměstí (kamenné zídky) / Foto: archiv
Druhá polovina 50. let 20. století. Náměstí je již rozčleněno na menší parcely / Foto: archiv195http://www.veslavkove.cz/
Druhá polovina 50. let 20. století. Náměstí je již rozčleněno na menší parcely / Foto: archiv
Náměstí v 60. letech 20. století / Foto: S. Olbricht195http://www.veslavkove.cz/
Náměstí v 60. letech 20. století / Foto: S. Olbricht
Bohatá květinová výzdoba pásu mezi schody v 80. letech 20. století / Foto: S. Olbricht195http://www.veslavkove.cz/
Bohatá květinová výzdoba pásu mezi schody v 80. letech 20. století / Foto: S. Olbricht
U velkých akcí (např. Vzpomínkové akce) už občanům dlážděná plocha náměstí nestačí / Foto: R. Lánský195http://www.veslavkove.cz/
U velkých akcí (např. Vzpomínkové akce) už občanům dlážděná plocha náměstí nestačí / Foto: R. Lánský
Současný pohled na vyosené prostory opatřené nevzhlednou zídkou k průčelí farního  chrámu/ Foto: B. Maleček195http://www.veslavkove.cz/
Současný pohled na vyosené prostory opatřené nevzhlednou zídkou k průčelí farního  chrámu/ Foto: B. Maleček
Současný pohled na barierové zídky před Společenským domem i zámkem, průhledové osy s kandelábry a dopravními značkami / Foto: B. Maleček195http://www.veslavkove.cz/
Současný pohled na barierové zídky před Společenským domem i zámkem, průhledové osy s kandelábry a dopravními značkami / Foto: B. Maleček
Současný pohled od spořitelny na úřad, radnici s překrytím části starořeckého portálu chrámu v pozadí / Foto: B. Maleček195http://www.veslavkove.cz/
Současný pohled od spořitelny na úřad, radnici s překrytím části starořeckého portálu chrámu v pozadí / Foto: B. Maleček

Komentářů (7)
Pouze registrovaní uživatelé mohou přidat komentář!
   
 • Agula  - Přechod pro chodce

  Přimlouvala a bych se alespoň za jeden přechod pro chodce z jedné strany náměstí na druhou stranu. Třeba někde u ulice Brněnská. Jak mají děti přecházet na druhou stranu když není absolutně nikde žádný přechod. A přes to neuvěřitelné množství aut nevidí pořádně dospělý, natož tak malé dítě. Náměstí bez přechodu, kde jezdi bezne auta je asi česká kuriozita.

 • Rockwell7007  - Přeplnění parkoviště

  Náměstí by mělo být jednou z dominant každého města či obce...to slavkovské připomíná přeplněné parkoviště u nákupáku..ve všední den se člověk bojí přejít na druhou stranu aniž by ho nestrazil nějaký řidič osobáku či dodávky a na druhou stranu jen člověk, řidič, čeká, kdy mu zpoza zaparkovaného vozidla skočí do cesty neukázněný chodec..průjezd přes náměstí by měl být zcela omezen...v okolí náměstí by měla vzniknout nová parkovací místa. Výzdoba by měla projít také rekonstrikcí...hlavně ať nepromluví moderní doba a neumístí na náměstí orloj ve tvaru vibrátoru 8-)

 • Honza  - Změna vítána

  Cokoli jiného než současné rozpadající se zídky bude příjemnou změnou. Předpokládám, že pokud se nějaká změna opravdu odsouhlasí a rozjede, bude to po důkladném rozvážení a s citem pro věc. Rozhodně bych do toho netahal žádný klientelismus a nechal udělat konečně taky něco ku prospěchu města a ne jen něčích kapes.

 • Slavkovan

  Zásah takovýho rázu a ještě naplánován současným vedením města? Ne vždy platí, že nová věc bude taky lepší. Vánoční výzdoba (překvapení) budiž příkladem! (Odstrašujícím??)

 • Mr.Bean

  Myslím si že náměstí by mohlo být se zákazem vjezdu pro motorová vozidla. Také by mohla být obnovena květinová výzdoba (viz. 80léta 20 století). Slavkov by tím dostal náměstí jaké si zaslouží.

 • Dost bylo Napoleona  - Zidka

  Ty nízky zidky z kamene se me taky libí nejvic. Na ty červeny co tam aktualně jsou sem si nikdy nezvykl, nelíbily se mě ani novy, natožpak ve stavu v jakým jsou ted. Možná jen travnatou plochu trošku zredukovat, a přerostlou lípu se smrkem položit. Lípa na fotce z 50. let má tak optimalní velkost, ted uz je to jen obluda co překáží. Parkování, respektive vjezd na náměstí určitě při nejmenším hodně omezit. Ač toho tak 1-2x týdně využiju, klidně bych se bez toho obešel.

 • panFiluta

  Bohužel s Vámi musím částečně nesouhlasit - květinová výzdoba ve mě evokuje doby temného komunismu a opravdu bych ji na náměstí mít nechtěl. Nehledě na to, že by tato výzdoba určitě dlouho nevydržela - stačila by jedna diskotéka a cesta návštěvníků z autobusového/vlakového nádraží a bylo by po květinách. Ale jinak se mi kamenné zídky z této doby líbí také mnohem více než ty stávající.
  Dle mého názoru by náměstí velice slušela socha pana prezidenta Masaryka jako za první republiky (viz foto ze začátku 30. let).
  Obrovská škoda je také, že se odstranila hodinová věž - její přítomnost by totiž dnes zamezila tomu, že je z náměstí prakticky jedno velké parkoviště.

 
Polední menu

menu

Přečtěte si aktuální nabídku poledního menu restaurací ve Slavkově u Brna!

Program kina

kino

Navštivte kino JAS 
ve Slavkově u Brna. Přečtěte si program!

Společnost

Kultura

 • Zavraždily spolubydlící!
  V dnešním světě se už může stát ledasco. Tři seniorky usmrtily svoji nemohoucí kamarádku jen proto, že stále vyhrávala v kartách. Bestie! Ovšem jenom na jevišti. Kdo ze čtenářů navštívil divadelní představení slavkovského divadelního spolku, si jistě vzpomene, že takto se odehrává děj černé komedie s... celý článek

Černá kronika

 • Ve městě hořel už třetí strom
  Již třetí případ zapáleného stromu řešili slavkovští hasiči. Naposledy, 14. května, prohořel kmen vrby ve Svojsíkově parku. Vzhledem k jeho vzrostlé koruně bylo strom tak nestabilní, že jej pracovníci technických služeb museli ihned pokácet a rozřezat. Podobný případ se ve Slavkově nestal letos... celý článek

Příroda

 • Slavkov v podzimních barvách roku 2019
  Slavkov
  Slavkov
  Každým rokem nás podzimní příroda odmění spektrem teplých barev. Vždy je to jiné. Klimatické podmínky rozhodují o zabarvení zeleně. Já mám pocit, že podzimní barvy letošního roku se přírodě mimořádně vydařily.
Banner

veslavkove_logomp© Copyright 2008 – 2010 BMTYPO .
Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí,
šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je bez souhlasu BM TYPO zakázáno.